LEARN

SAILING ACADEMY

D2 TEMELJNA SIGURNOST NA BRODU

STCW A-VI/1

Tečaj se sastoji od 4 modula:
– Osobno preživljavanje
– Protupožarna zaštita
– Osobna sigurnost i društvena odgovornost
– Elementarna prva pomoć

Opis tečaja:
1. – 3. dan, počinju sa predavanjima iz teorije Osobno preživljavanje, Osobna sigurnost i društvena odgovornost, Protupožarna zaštita, održavaju se u učionicama Pomorskog Centra Mare, Verdieva 6, opremljenoj svom opremom koja zadovoljava STCW konvenciju kao i pravilnik o zvanjima i svjedodžbama pomoraca Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 4. dan predavanja održava se na Vatrogasnom poligonu Šapjane – profesionalni vatrogasci održavaju kratki dio teorije, ostala predavanja sastoje se od prakse na kojoj učestvuju svi polaznici, prolazeći kroz jedinicu koja simulira zapaljene brodske prostore 5. dan poligon pomorske škole Bakar, vježbe spuštanja brodice za spašavanje ( SOHE ), nakon završene prakse ide se na katamaran Jadrolinije u Rijeci , upoznavanje sa izlazima za nuždu, opremom za spašavanje… 6. dan Pomorski Centar Mare – održavanje teorije i prakse Elementarna prva pomoć.

Fotografija 3×3,5 cm

D2 TEMELJNA SIGURNOST NA BRODU

STCW A-VI/1

Teorija i praksa održava se u učionicama Blue Voyage Yachting, opremljenim sa 8 radnih jedinica, na Kongsberg konzolama.

Fotografija 3×3,5 cm

D6B MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠTENJE ARPA UREĐAJA – RADNA RAZINA

A – II / 1

Teorija i praksa održava se u učionicama Blue Voyage Yachting, opremljenim sa 8 radnih jedinica, na Kongsberg konzolama.

Fotografija 3×3,5 cm

D6B MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I KORIŠTENJE ARPA UREĐAJA – RADNA RAZINA

A – II / 2

Teorija i praksa održava se u učionicama Blue Voyage Yachting, opremljenim sa 8 radnih jedinica, na Kongsberg konzolama.

Fotografija 3×3,5 cm

D7 ČLAN POSADE KOJI ČINI DIO PLOVIDBENE STRAŽE U STROJARNICI

STCW III/ 4

Predavanja se održavaju u Blue Voyage Yachting u opremljenoj učionici potrebnim materijalima i simulatorima.

Fotografija 3×3,5 cm

Ovjerena kopija svjedodžbe  završene škole ( osnovna, srednja ili fakultet )
Fotokopija pomorske knjižice – 6 mjeseci navigacije u službi stroja D2B – čistač stroja
Liječnički pregled – služba stroja

D9 RADIOOPERATER S OGRANIČENOM OVLASTI

HR IV/1

Teorija i praksa održava se u učionicama Bluw Voyage Yachting, opremljenim VHF – DSC radio-opremom, NAVTEX prijamnikom, EPIRB, SART, VHF primopredajnikom.

Fotografija 3×3,5 cm

Ovjerena kopija svjedodžbe  završene škole ( osnovna, srednja ili fakultet )
Fotokopija pomorske knjižice – 6 mjeseci navigacije u službi stroja D2B – čistač stroja
Liječnički pregled – služba paluba

D12 UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA

STCW VI/3

Opis tečaja :

Prva 3 dana predavanja održavaju se u učionici Blue Voyage Yachting, praktična predavanja održavaju se 4. dan na Vatrogasnom poligonu Šapjane – profesionalni vatrogasci održavaju kratki dio teorije, ostala predavanja sastoje se od prakse na kojoj učestvuju svi polaznici, prolazeći kroz jedinicu koja simulira zapaljene brodske prostore.      

Fotografija 3×3,5 cm
Fotokopija svjedodžbe Temeljna sigurnost na brodu

D19 PRUŽANJE MEDICINSKE PRVE POMOĆI

STCW VI/4-1

Predavanja iz teorije i prakse se održavaju u Blue Voyage Yachting, učionici opremljenom brodskom ljekarnom, nosilima, lutkama za reanimaciju, zavojima i udlagama za imobilizaciju.

Fotografija 3×3,5 cm
Fotokopija svjedodžbe Temeljna sigurnost na brodu

D21 – 26 MJERE SIGURNOSTI NA PUTNIČKOM BRODU

STCW V/2

Predavanja se sastoje od teorije 2 dana u učionici Blue Voyage Yachting, opremljenoj svom potrebnom opremom, SOLAS, MARPOL, referentnim video materijalima, prslucima za spašavanje…  

3. dan odlazi se na katamaran brodara Jadrolinije gdje se upoznaje sa opremom potrebnom za spašavanje, izlazima za nuždu i ostalim potrebnim praktičnim djelom koje je zadalo MMPI u svom pravilniku.

Fotografija 3×3,5 cm

D21 – 26 MJERE SIGURNOSTI NA PUTNIČKOM BRODU

STCW V/2

Predavanja se sastoje od teorije 2 dana u učionici Blue Voyage Yachting, opremljenoj svom potrebnom opremom, SOLAS, MARPOL, referentnim video materijalima, prslucima za spašavanje…  

 1. dan odlazi se na katamaran brodara Jadrolinije gdje se upoznaje sa opremom potrebnom za spašavanje, izlazima za nuždu i ostalim potrebnim praktičnim djelom koje je zadalo MMPI u svom pravilniku.
 2. dan predavanja se održavaju u učionicama pomorskog centra, s vježbama izračuna stabiliteta broda.

Fotografija 3×3,5 cm

D32 – ČASNIK ODGOVORAN ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU BRODA

Predavanja se održavaju u Blue Voyage Yachting, predavanja o  procjeni sigurnosne zaštite broda, plan sigurnosne zaštite broda, SOLAS, međunarodnom pravilniku o sigurnosti brodova i luka (ISPS Code), zakonu o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.

Fotografija 3×3,5 cm
Fotokopija pomorske knjižice 1 godina navigacije

D42 – OSNOVNI PROGRAM SIGURNOSNE ZAŠTITE

STCW VI/6-1

Predavanja se održavaju u Blue Voyage Yachting, predavanja o  procjeni sigurnosne zaštite broda, plan sigurnosne zaštite broda, video materijali vezani za zaštitu

Fotografija 3×3,5 cm

D43–POSEBNI PROGRAM SIGURNOSNE ZAŠTITE ZA POMORCE IMENOVANE ZA SIGURNOSNE DUŽNOSTI

STCW VI/6-2

Predavanja se održavaju u Blue Voyage Yachting, predavanja o  procjeni sigurnosne zaštite broda, plan sigurnosne zaštite broda, video materijali vezani za zaštitu.

Fotografija 3×3,5 cm

D45 – UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA NA ZAPOVJEDNIČKOM MOSTU

A-II / 1 i A-II/ 2

D46 – UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U STROJARNICI

D47A – RUKOVOĐENJE, UPRAVLJANJE POSADOM I UNAPREĐENJE TIMSKOG RADA NA BRODU – RADNA RAZINA

A-II / 1 A-III / 1 A-III / 6

D47B - RUKOVOĐENJE, UPRAVLJANJE POSADOM I UNAPREĐENJE TIMSKOG RADA NA BRODU – UPRAVLJAČKA RAZINA

A –II / 2 i A – III / 2

D48 – SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA

A-II/1, A-II/2, A-II/5, A-lII/1, A-III/2, A-III/5, A-II/6 i A-III /7

VODITELJ BRODICE KATEGORIJA C

Program predavanja:

3 dana predavanja u učionicama Blue Voyage Yachting, Pomorska plovidba ( navigacija ) Pomorska karta (vrste, sadržaj karte, katalozi karata, mjerila), Osnove terestičke navigacije, Priručnici za navigaciju, Kompas, Upotreba elektronskih pomagala na brodu, Planiranje pomorskog putovanja,

MOTORISTIKA I ZAŠTITNE MJERE, Mehanički porivni uređaji; podjela, Sredstva za gašenje požara, Sprječavanje onečišćenja

POMORSTVO, METEOROLOGIJA, PROPISI I PRUŽANJE PRVE POMOĆI, Poznavanje nacionalnog pomorskog prava, Sredstva pomorskog prometa, Konopi i uzlovi, Pružanje prve pomoći, Meteorologija i oceanografija, općenito,

MANEVRIRANJE BRODICOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU, Manevriranje brodicom – pojam, vrste manevriranja i značenje; Pravila o izbjegavanju sudara na moru, Poznavanje postupaka u slučaju opasnosti,

POMORSKA RADIOTELEFONSKA SLUŽBA, SIGURNOST NA MORU, Pomorske nezgode, Sredstva za spašavanje, Pružanje pomoći

 1. dan praksa na jahti Kigo ( Bavaria 49 ) ili po dogovoru, motorna brodica (ISPLOVLJAVANJE, UPLOVLJAVANJE, PRISTAJANJE, MANEVRIRANJE, PROMJENA KURSA I DR.).

Ispit se sastoji od praktičnog djela na jahti ili brodici  i usmenog u kapetaniji.

Termin ispita određuje lučka kapetanija.

Fotografija 3×3,5 cm
Liječnički pregled – služba palube

ZAPOVJEDNIK JAHTE KATEGORIJA A ( 100 BT )

 1. Program predavanja:

  Učionice Blue Voyage Yachting

  5 dana predavanja teorije i prakse

  POMORSKA PLOVIDBA, Pomorska karta, Plovidba, Astronomska navigacija, Žirokompas, Radar, Hiperbolična navigacija, Satelitski navigacijski sustavi, Oprema zapovjedničkog mosta, Planiranje pomorskog putovanja, KONSTRUKCIJA I STABILNOST BRODA, Stabilnost broda, Strojni sustavi i uređaji,

  MANEVRIRANJE BRODOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU, Manevriranje brodom – pojam, vrste manevriranja i značenje; Vanjski uvjeti, Manevriranje brodovima u različitim uvjetima, Manevriranje brodom u otežanim uvjetima, Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru,

  SIGURNOST NA MORU, Pomorske nezgode, Sredstva za spašavanje, Napuštanje broda , Preživljavanje na moru, Pružanje pomoći, Sprječavanje onečišćenja,

  METEOROLOGIJA, Vremenska analiza i prognoza, Gibanja mora,

  POMORSKO PRAVO, Konvencija UN o pravu mora, 1982, Ime i oznaka broda, pozivni znak; luka upisa;  Stvarna prava na brodu, Pomorsko osiguranje ,

  ENGLESKI JEZIK Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije, Razumijevanje i tumačenje pomorskih meteoroloških informacija na engleskom jeziku (vremenski sustavi, vremenska izvješća i prognoze), raznih poruka primljenih putem NAVTEX-a, Komuniciranje na engleskom jeziku

  3 dana prakse Jahta Kigo

  PRAKTIČNA PLOVIDBA NA JAHTI (ISPLOVLJAVANJE, UPLOVLJAVANJE, PRISTAJANJE, MANEVRIRANJE, PROMJENA KURSA I DR.).

  .

Ispit se sastoji od praktičnog djela na jahti ili brodici  i usmenog i pismenog u kapetaniji.

Termin ispita određuje lučka kapetanija.

Fotografija 3×3,5 cm
Liječnički pregled – služba palube

ZAPOVJEDNIK JAHTE KATEGORIJA B ( 500 BT )

 1. Program predavanja:

  Blue Voyage Yachting

  18 dana predavanja iz teorije i prakse

  POMORSKA PLOVIDBA, Pomorska karta, Plovidba, Astronomska navigacija, Žirokompas, Radar, Hiperbolična navigacija, Satelitski navigacijski sustavi, Oprema zapovjedničkog mosta, Planiranje pomorskog putovanja,

  KONSTRUKCIJA I STABILNOST BRODA, Sredstva pomorskog prometa, Stabilnost broda, Strojni sustavi i uređaji,

  MANEVRIRANJE BRODOM I IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU, Manevriranje brodom – pojam, vrste manevriranja i značenje; Manevarska svojstva broda, Vanjski uvjeti, Manevriranje brodovima u različitim uvjetima, Manevriranje brodom u otežanim uvjetima, Međunarodna pravila o izbjegavanju sudara na moru,

  SIGURNOST NA MORU, Pomorske nezgode, Sredstva za spašavanje, Napuštanje broda, Preživljavanje na moru, Pružanje pomoći, Sprječavanje onečišćenja,

  METEOROLOGIJA, Meteorološki elementi, Vremenska analiza i prognoza, Gibanja mora

  POMORSKO PRAVO, Konvencija UN o pravu mora, 1982, Ime i oznaka broda, pozivni znak; luka upisa; Stvarna prava na brodu,

  ENGLESKI JEZIK, Poznavanje brodske i opće pomorske terminologije, Razumijevanje i tumačenje pomorskih meteoroloških informacija na engleskom jeziku (vremenski sustavi, vremenska izvješća i prognoze), raznih poruka primljenih putem NAVTEX-a, Komuniciranje na engleskom jeziku, Razumijevanje i odgovor na upute I zapovijedi peljara i drugih ovlaštenih osoba pomorskih vlasti prilikom manevriranja brodom, sidrenja, privezivanja i odvezivanja;

  4 dana prakse

  Jahta Kigo Praktična plovidba na brodici odnosno jahti (isplovljavanje, uplovljavanje, pristajanje, manevriranje, promjena kursa i dr.)

Ispit se sastoji od praktičnog djela na jahti ili brodici  i usmenog i pismenog u kapetaniji.

Termin ispita određuje lučka kapetanija.

Fotografija 3×3,5 cm
Liječnički pregled – služba palube

Prisutnost na predavanju je obavezna, ukoliko Vas nema na nastavi Blue Voyage Yachting prema pravilniku MMPI neće izdati potvrdu odslušanog tečaja.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji za prijavu na ispit i plaćanju tečajeva i ispita dobijete prvi dan tečaja, mi vršimo uslugu prijave na ispite pri lučkoj kapetaniji Rijeka po prikupljenoj svoj dokumentaciji.

Napomena:

  • Potvrdnica odslušanog tečaja izdaje se po uplati.
  • Po gubitku Potvrdnice – PCM j.d.o.o. izdaje novu sa potvrdom uplate od 2,65 eura

S nepotpunom dokumentacijom nismo Vas u mogućnosti prijaviti na ispit.

Join Our Newsletter

Whatsapp
Instagram
Call
SMS
Email
Open Close